Producció sostenible

La poma de Girona es cultiva en un exclusiu nombre de finques que compleixen la norma de Producció integrada, un sistema de producció d’aliments de qualitat mitjançant mètodes respectuosos amb el medi ambient i la salut dels pagesos i consumidors.

La producció integrada minimitza l’ús de productes agroquímics i aplica processos que afavoreixen la diversitat de l’ecosistema agrícola en preservar la flora i la fauna autòctones i potenciar l’activitat conservadora del medi rural i del paisatge.

Continuar innovant en sostenibilitat de la producció


Els productors de la IGP Poma de Girona segueixen innovant cada campanya en diversos àmbits.  Una mostra d'aquests esforços per contribuir positivament al medi, són aquestes tres accions:

•GiroReg: Mitjançant la utilització de sondes d’aigua al sòl connectades a internet (IoT) es poden obtenir una recomanacions de reg més ajustades que permeten un estalvi d’aigua del 25 al 30% . Actualment es disposa de més de 130 punts de control a la zona de producció de Poma de Girona.
 
•Fruit.net: Continuar usant mètodes biològics pel control de plagues. Girona és un dels 3 únics territoris arreu del món amb gairabé un 100% de la superficie de producció coberta amb confusió sexual contra carpocapsa (la principal plaga de la pomera). També prop del 100% de captura massiva contra mosca de la fruita.
 
•Adaptació al canvi climàtic: Renovació varietal especialment amb variants de la Gala amb color que permeten adaptar-se millor a les altes temperatures de l’estiu.